ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป                         

1.1  ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนบ้านหนองโสมง    ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแขม  หมู่ที่ 16  ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  369170   โทรศัพท์  044-870335    ติดถนนสายบ้านเขว้าหนองบัวบาน ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอบ้านเขว้า  ประมาณ  10  กิโลเมตร  และถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ประมาณ  25  กิโลเมตร     
1.2   เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยศึกษา   ถึง   ระดับประถมศึกษาปีที่  6

1.3   มีเขตพื้นที่บริการ  บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8  และบ้านหนองแขม หมู่ที่16   ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า

ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  นายประพันธ์  ยอดวงษ์   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศบ.ม.)L.T.ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  25  มกราคม  2551   จนถึงปัจจุบัน
 
2.2 ประวัติ    คำขวัญ   ของสถานศึกษา

                   แต่เดิมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโสมง ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม การเดินทางลำบากมาก โดยเฉพาะในฤดูฝน นักเรียนต้องข้ามน้ำที่ไหลเชี่ยว  ชาวบ้านเกรงจะเกิดอันตราย ปีการศึกษา  2498  ทางราชการได้มีคำสั่งแยกโรงเรียนและได้อาศัยศาลาวัดบ้านหนองโสมงเป็นที่ทำการสอน

                   วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2499 จึงขอจัดตั้งโรงเรียนที่ศาลาวัดบ้านหนองโสมง และได้แต่งตั้งนายชุณห์  ว่องประจัญ  มาทำการสอน และเป็นครูใหญ่คนแรก

               วันที่ 12 พฤษภาคม พ.. 2501 ทางการแต่งตั้งให้นายรวย  ดีชัย  ครูโรงเรียนบ้านโนนแดง มาเป็นครูผู้สอน  และได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนวัดบ้านหนองโสมง 

                วันที่ 20 พฤษภาคม  .. 2501  ชาวบ้านสละที่ดินร่วมกันสร้างโรงเรียนชั่วคราว2  ห้องเรียน  ในเนื้อที่  12 ไร่  2 งาน  โดยชาวบ้านสละแรงงานและทุนทรัพย์ร่วมกัน

                วันที่ 1 มกราคม  .. 2502  ทางการได้จัดสรรงบประมาณซื้อสังกะสี จำนวนเงิน  1,890  บาทแต่ยังไม่เพียงพอและได้จัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมให้อีก  3,000  บาท

วันที่  27  กันยายน  .. 2504  ทางการได้แต่งตั้งนายหวัน  วงษ์จักษุ ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง    มาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านหนองโสมง  และให้นายรวย  ดีชัย  ย้ายในวันเดียวกัน

                วันที่ 9 เมษายน  .. 2505  ได้เกิดวาตภัยพัดหลังคาฝาโรงเรียนพังเป็นเหตุให้เด็กไม่มีที่เรียนจึงได้ไปอาศัยศาลาวัดเรียน  ครูโรงเรียนจึงสละเงินซ่อมแซมอาคารเรียน

                วันที่ 5 สิงหาคม  ..  2505  ทางการจัดสรรงบประมาณ  20,000  บาทให้ขยายออกเป็น  3  ห้องเรียนระยะนี้นักเรียนไปอาศัยอยู่ที่วัด  1  มกราคม 2506 จึงเปิดทำการสอน

                วันที่  1  พฤษภาคม  ..  2508  นายชุณห์  ว่องประจัญได้ยื่นใบลาออก นายหวัน  วงษ์จักษุ  ได้เป็นผู้รักษาการแทน

                วันที่  15  กุมภาพันธ์  ..  2509  ทางราชการได้แต่งตั้งนายพัฒน์  บุญตาม   ครูโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น  มาเป็นครูใหญ่

                วันที่ 7 มิถุนายน พ..  2517 ทางการได้ย้ายนายวิญญู สมพงษ์  ครูตรีโรงเรียนบ้านโนนตาด  มาเป็นครูผู้สอน
ในวันที่  11  ธันวาคม 2517  ได้แต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่

                   วันที่  1  พฤษภาคม  .. 2545 ทางราชการได้แต่งตั้งนายชาตรี  ปาลพันธุ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองโสมง

                   วันที่    1   ตุลาคม    พ.ศ.  2547  ได้รับการแต่งตั้งให้นายชาตรี  ปาลพันธุ์  ดำรงตำแหน่ง

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองโสมง

                   วันที่   17  ธันวาคม  พ.ศ.  2547  ได้รับการแต่งตั้งให้นายชาตรี  ปาลพันธุ์  ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสมง  จนถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

                วันที่  25 มกราคม พ.ศ.2551  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายประพันธ์  ยอดวงษ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสมงจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

­“มุ่งพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ประสานความร่วมมือกับชุมชน  พัฒนาคนให้สมบูรณ์

                                     เพิ่มพูนด้านเทคโนโลยี  น้อมนำชีวีสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา โรงเรียน /พุทธศาสนสุภาษิต
 นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

                                                          คำขวัญโรงเรียนบ้านหนองโสมง

เรียนดี    มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม นำหลักเปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง
 
อักษรย่อของโรงเรียน     น.
                                                                                
                                                                     สีประจำโรงเรียน

สีแสด หมายถึง สติปัญญาและความสดชื่นแจ่มใส       สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น  มั่นคง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นทองกวาว
พันธกิจ  (Mission)
1.  พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.  ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม แบบวิถีพุทธ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ฝึกให้ผู้เรียนมีวินัย

ในตนเอง ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
4.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

 
5.  พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นสวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน


เป้าประสงค์  (Corpolate  Objective )

รงเรียน  บุคลากร  นักเรียน  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

เป้าหมายของโรงเรียน

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการลูกเสือเข้ามาบูรณาการในการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้  ตลอดจนกิจกรรมนักเรียน    

            1.  นักเรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยขยันอดทน ซื่อสัตย์ และมีน้ำใจ

            2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

แบบวิถีพุทธได้ อย่างมีความสุข

            3. นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านหนังสือออก เขียนสื่อสาร คิดเลข บวก ลบ คูณ หารได้

            4. นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้คอมพิวเตอร์เป็น สามารถสืบค้นหาข้อมูลความรู้จาก

อินเตอร์เน็ต ได้ด้วยตนเอง

            5. จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น  ใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

            6. เร่งรัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

            7. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  การใช้จ่ายงบประมาณ/การเงินอย่างมีระบบโปร่งใส  ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล  และนำเทคโนโลยี  มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้

            8. ส่งเสริมให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรม นำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด